Home/Beleide

As statutêre verkose liggaam, verteenwoordigend van die ouergemeenskap, is die Beheerliggaam verantwoordelik vir die bepaling van die toelatingsbeleid van hierdie skool, aldus afdeling 5 (5) van die Suid-Afrikaanse Skolewet. Die skoolhoof, in sy hoedanigheid as lid van die Beheerliggaam, is verantwoordelik vir die uitvoering van die beleid in die praktyk. Die Beheerliggaam van Laerskool Courtrai het die toelatingsbeleid opgestel met inagneming van die volgende:

 • Die Grondwet van die Republiek van Suid-Afrika, 1996 (Wet 108 van1996).

 • Die Nasionale Toelatingsbeleid vir Gewone Openbare Skole, [Nasionale beleid] [Staatskoerant 19377 van 1998) soos gepromulgeer ingevolge die Nasionale Onderwysbeleidswet, 1996 [Wet 27 van 1996], soos gewysig [NOBW]

 • Die Suid-Afrikaanse Skolewet, 1996 [Wet 84 van 1996), soos gewysig [SASW].

 • Die Wes-Kaapse Provinsiale Skoolonderwyswet, 1997 (Wet 12 van 1997) [WKPSOW]

 • Die Wet op die Bevordering van Toegang tot Inligting, 2000 (Wet 2 van 2000)

 • Wet op die Bevordering van Administratiewe Geregtigheid, 2000 (Wet 3 van 2000)

 • Die WKOD beleid vir die Bestuur van Administrasie en Registrasie van leerders in gewone Openbare Skole.

 • Die Gesondheids- en Veiligheidswet.

1. GRAAD R TOT 7 LEERDERS

‘n Leerder kan tot die Laerskool Courtrai toegelaat word indien hy/sy en sy/ haar ouer/s bereid is om by die onderstaande skoolbeleid in te skakel:

 1.1. Die skool sal as die mees fundamentele vereiste op die waardes en norme van die ouergemeenskap sentreer en voortbou.

1.2. Leerders moet hulle vereenselwig met die kultuur, tradisies, gebruike, konvensies en etiese waardes van hierdie parallelmediumskool en dit eerbiedig.

1.3. Slegs openbare vakansiedae, soos deur wetgewing bepaal, sal erken word. Toelating geskied op die grondslag dat leerders op geen ander dae as gevolg van godsdienstige, politieke of ander redes afwesig mag wees nie.

1.4. Alle onderrig in hierdie skool geskied deur medium Afrikaans en/of Engels.

1.5. Die kurrikulum, soos deur die WKOD voorgeskryf, sal gebruik word.

1.6. Voorkeur sal gegee word aan aansoekers

1.6.1. wie se ouers oud-leerders van die skool is;

1.6.2  wie ‘n broer of suster in die skool het of ‘n broer of suster in die skool gehad het wat na voltooiing van Gr 7 na ‘n ander skool is.

1.6.3  wie se ouer(s)/wettige voog eiendom huur/besit binne die tradisionele bedieningsgebied van die skool.

1.6.4. wie inskryf vir moedertaalonderrig.

1.6.5. wanneer klasspasie en skoolkapasiteit dit toelaat.

1.7. Addisioneel tot die toelatingsvereistes is die Beheerliggaam daartoe verbind om ten opsigte van die kapasiteit van die skool die totale getal leerders vir die skool te beperk tot 30 leerders per klas in graad 1-7, en tot 90 leerders per graad, waarvan 60 primêr in Afrikaans en 30 primêr in Engels onderrig sal word. Graad R-klasse word beperk tot 1 Afrikaanse klas van 26 en 1 van 28 a.g.v. klas spasie. Daar word verder ook voorsiening gemaak vir 1 Engelse graad R-klas van 26. 

1.8. Enige magte en bevoegdhede wat die Beheerliggaam ingevolge hiervan het, mag aan die skoolhoof gedelegeer word.

1.9.  Die bepalings hiervan kan gewysig word indien ‘n tweederde-meerderheid van die Beheerliggaam wat op die datum waarop sodanige wysiging vir beslissing voorgelê word, toestem tot sodanige wysiging. Indien sodanige wysiging goedgekeur word, sal alle partye daaraan gebonde wees, net so asof dit hierin vervat is.

2.  GRAAD R (PREPRIMÊRE) LEERDERS

2.1.  Leerders wat in die jaar van toelating ses word, sal voorkeur met toelating geniet.

2.2.  Leerders wat teen Oktober nie skoolgereed is nie, sal weer om toelating vir die volgende jaar moet aansoek doen.

3.  GRAAD 1 TOT 7 LEERDERS

3.1.  Leerders, vanaf die jaar waarin hy/sy sewe word, tot ouderdom 15, sal voorkeurtoelating tot die laerskool kry.

3.2.  Die ouderdom van die leerder moet binne ’n tweejaar-grens van die gemiddelde klasouderdom val.

3.3.  Bewys moet gelewer word van bewese skolastiese prestasies van ‘n leerder indien hy/sy vanaf ‘n ander skool by Laerskool Courtrai inskryf.

3.3.1. Leerders word toegelaat tot die skool met die vereiste dat hulle in staat moet wees om die akademiese standaard van die skool te handhaaf.

3.3.2.  Die standaard wat ingevolge 3.3.1 verlang word, sal die uitsluitlike diskresie van die Beheerliggaam wees.

3.3.3. Indien dit na toelating van ’n leerder, volgens die diskresie van die skoolhoof, blyk dat hy/sy nie redelikerwys deur normale onderrig soos in die skool beoefen word, in staat is om die standaard in 3.3.1 bedoel, te handhaaf nie, kan die ouers versoek word om die leeder ‘n standaard evaluering te laat aflê om te bepaal of hy/sy op spesiale onderwysbehoeftes aangewese is.
 
3.3.4.  Leerders wat aan die begin van ‘n nuwe fase staan, sal voorkeur geniet, indien bewys gelewer kan word van die standaard wat ingevolge
3.3.1 verlang word.
 
3.3.5.  Leerders wat ’n graad herhaal hoef nie weer aansoek te doen by die skool nie.
 
3.3.6.  Leerders met spesiale behoefte sal deur middel van inklusiewe leer akkomodeer word
 
3.3.7.  Leerder met liggaamlike gebreke sal waar prakties moontlik akkomodeer word.
 
4.  DOKUMENTASIE BENODIG:
4.1.  Leerders
 • Aansoek moet op die WKOD platform gedoen word.
 • Inskrywingsvorm van Laerskool Courtrai
 • Rapport van vorige skool (indien van toepassing)
 • Geboortesertifikaat
 • Kliniekkaart (Inentings)

4.2. Ouers/voogde

 • ID dokumente
 • Bewys van adres

5.  NIE- SA BURGERS

 • Daar sal nie teen leerders wie se ouers nie SA- burgers is gediskrimineer word nie.
 • Reëls soos uiteengesit in omsendskrywe 02/LEG van 2014 sal nagekom word.
 • Dokumentasie wat vereis word is die volgende: (uitgereik deur binelandse sake)
 • Permanente/tydelike verblyfreg in SA is bekom of voor aansoek gedoen
 • Werkspermit
 • Vlugtelinge moet ’n bewys van vlugtelingstatus/ aansoek daarvoor inhandig

6. APPÉL

 • Ouers wat nie toelating kry nie se kinders word op Laerskool Courtrai se waglys geplaas. Die skool hou ’n register by van alle aansoeke
 • Ouers mag skriftelik per e-pos of of ander skriftelike wyse appèl aanteken by die Voorsitter van die skool se beheerliggaam wat die saak sal oorweeg.
 • Alternatiewelik kan u appèl anteken by die WKOD.

7.  VIR KENNISNAME

 • Enige afwykings van genoemde beleid moet deur die Beheerliggaam goedgekeur word.

 • Die datum en tyd van van die aansoek is nie bepalend by besluitneming oor aanvaarding van inskrywings nie.