Home/Skoolreëls en Gedragskode

Skoolreëls en Gedragskode:

As ‘n trotse Courtraier wat graag respek by ander wil afdwing, onderneem ek, met die steun van my ouers/voogde, die volgende ten opsigte van netheid:

 • Om te alle tye alle vorme van netheid op my persoon, skooluniform, sportdrag, en boeke aan my toevertrou, te handhaaf.
 • Om geen modegiere na te volg nie, met inbegrip van haarstyle, die kleur van hare, die dra van oorringe en armbande, ens.
 • Om om te sien na die netheid van my skoolgebou en skoolterrein. Daarom sal ek nie rommel strooi of enige optrede openbaar wat my skooleiendom sal beskadig of onnet sal laat nie.

As trotse Courtraier moet my optrede altyd bydra om ‘n positiewe beeld van myself en my skool uit te dra en daarom onderneem ek, met die steun van my ouers/voogde, om my by die volgende beginsels van ordentlikheid te hou:

 • Ek sal skooltye en skoolkwartale as verpligtend eerbiedig en dit stiptelik handhaaf.
 • As die eerste skoolklok lui, sal ek ordelik in die rye inval en op toestemming wag om die gebou binne te gaan. (Op reëndae sal ek egter stil in die gang voor my klas aantree.)
 • In die gange beweeg ons stil, agtermekaar en aan die linkerkant. Om die mure te beskerm en om veiligheidsredes dra ek ‘n tas in die hand weg van die muur af.
 • Om my te weerhou van enige optrede wat my skool se naam in oneer of diskrediet sal bring. As Courtraier sal my gedrag dus voldoen aan die gestelde en sosiaal aanvaarbare norme.
 • Positiewe optrede in die klaskamer, tot voordeel van die hele klas.
 • Om onder geen omstandighede die skoolgronde tydens amptelike skoolure sonder die verlof van die skoolhoof, of sy gedelegeerde, te verlaat nie, al sou my eiendom, bv. ‘n bal, buite die omheining beland.
 • Wanneer ek afwesig was, sal my ouer/voog met my terugkeer na die skool ter verduideliking van my afwesigheid met die skool skakel. Indien ek ‘n aansteeklike siekte onderlede het, sal ek tuis bly totdat ek volkome herstel het.
 • Ek sal verantwoordelik optree teenoor daardie buitemuurse bedrywighede, mede leerders en personeel waarby ek betrokke is. Indien ek dus nie ‘n oefening kan bywoon nie, sal ek persoonlik by die betrokke personeellid verskoning aanbied. Ek besef ook dat dit bloot ordentlik is om daardie verskoning voor die aanvang van die buitemuurse aktiwiteit te maak.
 • Ek sal daarna streef om in alle skoolaktiwiteite my beste te lewer, en in besonder my tuiswerk volledig te voltooi en betyds in te handig.
 • Ek sal verantwoordelik met die gebruik van ‘n selfoon optree. Dit sal tussen 07:45 en 14:10 af wees en ook in my tas gebêre wees, insluitende pouses. Slegs in noodgeval, én met die goedkeuring van die hoof of sy/haar gedelegeerde, mag selfone tydens skoolure gebruik word.

  [Die skool aanvaar geen verantwoordelikheid en/of aanspreeklikheidvir selfone wat leerders skool toe bring nie.]

Respek is ‘n kernwoord in die mondering van enige persoon wat hom/haar ‘n Courtraier wil noem en daarom verbind ek my, met die steun van my ouers/voogde, tot die volgende:

 • Ek sal altyd respek teenoor ‘n ander persoon en sy/haar eiendom betoon. Ek weet dit is verkeerd om ‘n ander te beledig of sy/haar persoon aan te tas of om ander se eiendom te beskadig.
 • Ek sal die nodige eerbied en respek vir my skool, sy etos en geboue betoon en dus nie op mure of banke krap nie, vandalisme pleeg nie of met rolskaatse, skaatsplanke of fietse op die skoolterrein ry nie.

Ek besef dat ernstige wangedrag glad nie by ‘n Courtraier pas nie en daarom sal ek, met die steun van my ouers/voogde, die volgende vorme van wangedrag, wat tot tugmaatreëls teen my kan lei, vermy:

 • In die besit wees van enige wapens of speelgoed wat beserings kan veroorsaak, of enige ander voorwerp wat op enige wyse ander kan beseer of benadeel.
 • Items soos penne, uitveërs, liniale, ens. wat beserings kan veroorsaak, rondgooi nie.
 • In besit van ongewenste leesstof wees.
 • My skuldig maak aan enige vorm van diefstal of in besit wees van gesteelde goedere.
 • Vandalisme pleeg.
 • Oneerlikheid tydens assesseringstydperke.
 • In besit wees van alkoholiese drank, afhanklikheidsvormende middels of sigarette.
 • Vloek, bakleiery, boelie of enige vorm van naamskending.
 • Om sonder verlof van die skoolhoof die skoolterrein te verlaat.
 • Enige optrede wat die goeie naam van die skool in oneer bring, ook wanneer ek die skool êrens verteenwoordig.
 • Enige oortreding van skoolreëls of die Gedragskode wat herhaaldelik voorkom.
 • Enige ongemagtigde toegang tot punte- en datalêers.

Met die voltooiing van die meegaande onderneming aanvaar ek en my ouers/voogde as trotse Courtraiers dus bogenoemde en verbind ons ons sodoende tot die volgende:

 • Dat ek my onderwerp aan alle gedrags-, dissiplinêre-, orde- en interne reëlings wat deur die skoolhoof en/of personeel en/of Beheerliggaam getref word vir die handhawing en versterking van die goeie orde en dissipline in die skool.
 • Dat ek die Gedragskode en Erekode van Laerskool Courtrai te alle tye in ere sal hou en handhaaf.
 • Dat my ouers hulle neerlê by alle reëlings wat vir die handhawing en versterking van goeie orde en dissipline van die skool, die veiligheid van die leerders van die skool en sy personeel getref word.

Eenmaal ‘n Courtraier, altyd ‘n Courtraier!